Video Repertoire Exam submission form

Lưu ý: Sau 24:00 ngày 15/05/2022, AMEB sẽ ngừng nhận bài của những thí sinh đã đăng ký thi trước ngày  16/04/2022.

Please notice that after 24:00 on 15/05/2022, AMEB will not receive submissions from candidates who registered for the exam before 16/04/2022

Phiếu nộp bài thi Video Repertoire Exam

Video Repertoire Exam submission form

Candidate Name: Họ tên thí sinh

Please upload any sheet music for ‘Own Choice’ works that are not from an AMEB syllabus.
Vui lòng tải lên các bản nhạc của các tác phẩm tự chọn không có trong giáo trình AMEB.

Lưu ý: Người nộp tích hết các mục – cả phần xác nhận không phải robot dưới nút nộp bài. Bài nộp THÀNH CÔNG là sau khi nộp bạn sẽ nhận được email xác nhận NGAY LẬP TỨC từ AMEB. Nếu sau 2 phút, bạn không nhận được email xác nhận, vui lòng điền lại form và nộp bài lại.